چطور انجام دهم

دستورالعمل های ساده برای بهره برداری حداکثری از وب سایت کاربری سازان اسکانیا

(ICS) چطور به مشخصات کامیون دراختیاردسترسی پیدا کنیم

:جهت دریافت فایل مشخصات کامیون در اختیار کاربری سازان 

  شوید  www.truckbodybuilder.scania.com وارد سایت - 

رابزنید Drawing and 3D گزینه - 

کلیک کنید ICD and ICS روی گزینه -

کلیک کنید Order Drawing روی گزینه -

( این گزینه شما را به صفحه نقشه شاسی ممنحصر بفرد انتقال می ده)  

را بزنید Next در اینجا 7 رقم انتهایی شماره شاسی در اختیار را وارد کنید و گزینه - 

کلیک کنید تا مشخصات کامیون دانلود شود PDF روی آیکون ICS در قسمت - 

(ICD) چطور به نقشه کامیون دراختیاردسترسی پیدا کنیم

:درخواست نقشه های دو بعدی

  شوید  www.truckbodybuilder.scania.com وارد سایت - 

رابزنید Drawing and 3D گزینه - 

کلیک کنید ICD and ICS روی گزینه -

کلیک کنید Order Drawing روی گزینه -

( این گزینه شما را به صفحه نقشه شاسی ممنحصر بفرد انتقال می ده)  

را بزنید Next در اینجا 7 رقم انتهایی شماره شاسی در اختیار را وارد کنید و گزینه - 

کلیک کنید  DXF روی آیکون ICD در قسمت - 

را بزنید Next گزینه -

 

:(درخواست نقشه های سه بعدی(با سوراخ های روی شاسی  

شوید www.truckbodybuilder.scania.com وارد سایت

رابزنید Drawing and 3D گزینه

کلیک کنید IC3D روی گزینه -

کلیک کنید Order Drawing روی گزینه -

( این گزینه شما را به صفحه نقشه شاسی منحصر بفرد انتقال می دهد)  

را بزنید Next در اینجا 7 رقم انتهایی شماره شاسی در اختیار را وارد کنید و گزینه - 

 را زده و روی گزینه بعدی کلیک کنید Frame Hole Model tick-boxتیک گزینه-

 بررسی کنید که آدرس ایمیل صحیح است ، و سپس روی تأیید کلیک کنید - 

سپس نقشه برای شما ایمیل خواهد شد

 

دسترسی به جزییات دقیق مدلهای اتوکد سه بعدی

Product.Engineering@scania.com سفارش مدل های سه بعدی از طریق

 شما باید اطلاعات زیر را ارائه دهید- 

     آ. شماره سریال شاسی خودرو یا شماره سفارش کارخانه

 برای کامیون کامل یا قطعات مورد نیاز (Type designation) ب. ارسال نوع طراحی

     ج. یک آدرس ایمیل معتبر که بتوانیم مدلهای سه بعدی را برای آن ارسال کنیم

     شرح مختصری از هدف سفارش شما ، تا  بتوانیم یک مدل سه بعدی ایجاد کنیم که متناسب با نیازهای شما باشد

ماموت دیزل سفارش شما را به مرکز کاربری سازی اسکانیا ارسال می کند -

مرکز کاربری سازی اسکانیا از شما می خواهد که توافق نامه عدم افشاگری را امضا کنید -

پس از امضای توافق نامه عدم افشای اطلاعات مرکز کاربری سازی اسکلانیا مدل های سه بعدی را مستقیما برای شما ارسال می کند

اطلاعات تماس

:تلفن تماس 

09019013413

:وب سایت

www.Mammutdiesel.com

:آدرس پستی

کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، خیابان سپاه اسلام، نبش خیابان جلال، پلاک 39

:ایمیل

Bodybuilder.MD@Mammutgroup.com